Κ Λ Α Δ Ο Σ   Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν   Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ   Δ Α Σ Ω Ν
ΠΑ. ΣΥ. Δ.Υ.
Αγαπητέ συνάδελφε, αγαπητέ επισκέπτη,

Σε καλωσορίζουμε στην Επίσημη Ιστοσελίδα του Κλάδου Υπαλλήλων Τμήματος Δασών - ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., την οποία ευχόμαστε να βρεις χρήσιμη και επωφελή.

Ο Κλάδος μας είναι το Συνδικαλιστικό Όργανο όλων των υπαλλήλων του Τμήματος Δασών, και αποτελεί ένα από τους Επαγγελματικούς Κλάδους της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.). Στις τάξεις του Κλάδου μας ανήκουν όλες οι βαθμίδες των Συντηρητών Δασών και των Δασικών Λειτουργών, ο Οικονόμος του Δασικού Κολεγίου και δυνητικά οι Χειριστές Πτητικών Μέσων και Μηχανικών της Μονάδας Πτητικών Μέσων του Τμήματος Δασών.

Η λειτουργία του Κλάδου μας διέπεται από το Καταστατικό της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. και η Διοίκηση του ασκείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό. Το νυν Δ.Σ. εκλέχθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση της 22ης Φεβρουαρίου 2019.

Σκοπός της ιστοσελίδας αυτής είναι η ενημέρωση των Μελών για τα τρέχοντα θέματα του Κλάδου, η πληροφόρηση αναφορικά με τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα, τις διάφορες συμφωνίες και αποφάσεις που επηρεάζουν το εργασιακό τους περιβάλλον καθώς και για άλλα που είναι ειδικού αλλά και γενικού συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος για τα Μέλη.  Αποσκοπεί ακόμα, στη βελτίωση της επικοινωνίας με τα Μέλη.

Σχεδιάστηκε και Αναπτύχθηκε από: Γιώργο Α. Κωνσταντίνου

Τ ε λ ε υ τ α ί α   Ν έ α